nakupny kosik

Nákupný košík

0 produktov - € 0
Doprava ZDARMA od € 99
facebook twitter skype

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.golf4u.sk

Všeobecné obchodné podmienky upravujú zmluvný vzťah medzi spoločnosťou JOBIZ s.r.o., Ostrov 403, 922 01 Ostrov, IČO: 44568126, DIČ: 2022743624, IČ DPH: SK2022743624, e-mail: info@golf4u.sk, spoločnosť je zapísaná v v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel Sro, vložka č. 23136/T. (ďalej len predávajúcim a kupujúcim). Názov organizácie dozoru: Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj, Pekárska 23, 917 01  Trnava 1, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 033/3212 527, 033/3212 521, fax č. 033/3212 523.

Objednávka golfového vybavenia a príslušenstva je platná vtedy, ak kupujúci správne vyplní údaje v objednávkovom formulári. Internetový obchod www.golf4u.sk je dostuný 24 hodín denne. Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky zo strany predávajúceho.

Za záväzné potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho sa považuje e-mail, v ktorom je uvedená cena objednaného tovaru, náklady na doručenie a termín dodania. Automatická odpoveď prijatia objednávky zo systému sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky zo strany predávajúceho.

 

Článok I.

Základné pojmy

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky (e-shopu) www.golf4u.sk, zároveň dodávateľom tovarov a služieb (predávajúcim) je spoločnosť JOBIZ s.r.o., so sídlom Ostrov 403, PSČ 922 01.
 2. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

 

Článok II.

Objednávka

 1. Objednávka vzniká výberom tovarov v e-shope vrátane  vyplnenia objednávkového formuláru kupujúcim. Pre správne vybavenie objednávky musí kupujúci vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar.
 2. Potvrdením objednávky súhlasí kupujúci s cenou objednaných tovarov, čím sa stáva objednávka záväznou.
 3. Kúpna zmluva vzniká potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Kúpnu zmluvu je možné meniť len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak.
 4. Po vytvorení objednávky v e-shope je automaticky generovaný e-mail pre kupujúceho s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
 5. Kupujúci sa odoslaním objednávky zaviazal zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru.

 

Článok III.

Cena a platobné podmienky

 

 1. Všetky uvádzané ceny pri tovare sú vrátane 20 % DPH a sú konečné.
 2. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu zľavu.
 3. V e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  • - platba na dobierku (platba kuriérovi alebo na pošte pri preberaní tovaru),
  • - platba pri osobnom prevzatí na predajni,
  • - platba na základe zálohovej faktúry – vopred, tovar bude expedovaní po prijatí peňažných prostriedkov na účet predávajúceho,
  • - platba platobnou kartou online.

 

 Článok IV.

Poplatky za doručenie a balné

 1. Predávajúci doručuje tovar ku kupujúcemu prostredníctvom:
 • - kuriérskej spoločnosti,
 • - pošty.
 • - osobne na mieste zvolenom v objednávke kupujúcim.
 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry si za doručenie účtujeme:
  • - pri doprave kuriérskou spoločnosťou alebo poštou v rámci Slovenskej republiky s doručením do 2 pracovných dní po expedícii – 4,00 €.
  • - pri objednávke tovaru nad 198 € je doprava v rámci Slovenskej republiky zdarma.
  • - pri doprave kuriérskou spoločnosťou alebo poštou do Českej republiky s doručením do 2 pracovných dní po expedícii – 15,00 €.
 2. Pri platbe na dobierku (platíte pri preberaní kuriérovi alebo na pošte):
  • - pri doprave kuriérskou spoločnosťou alebo poštou v rámci Slovenskej republiky s doručením do 2 pracovných dní po expedícii – 6,00 €.
  • - pri objednávke tovaru nad 198 € je doprava v rámci Slovenskej republiky zdarma.
  • - pri doprave kuriérskou spoločnosťou alebo poštou do Českej republiky s doručením do 2 pracovných dní po expedícii – 17,00 €.
 3. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť na inom postupe a cene za doručenie objednaného tovaru.
 4. Predávajúci môže časť objednávky doručiť ihneď a druhú časť dodatočne v zákonnej lehote. Kupujúcemu nebudú účtované žiadne dodatočné náklady na doručenie, okrem nákladov započítaných v objednávke.
 5. Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 10 € (slovom desať eur) v prípade, že si kupujúci od dopravcu tovar nevyzdvihol, a tovar bol vrátený späť predávajúcemu. Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na doručenie a ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.

 

Článok V.

Dodacie podmienky a prevod vlastníckeho práva

 1. Tovar skladom je expedovaný v krátkom čase, spravidla na druhý deň po potvrdení objednávky predávajúcim.
 2. Ak sa v objednávke nachádza časť tovarov, ktoré nie sú skladom, predávajúci kontaktuje kupujúceho s návrhom čiastočnej dodávky a s predbežným termínom možnej dodávky tovarov. Predávajúci a kupujúci sa môžu v takomto prípade dohodnúť na komplexnej dodávke celej objednávky v neskoršom termíne.  
 3. Ak pri tovare nie je uvedená dlhšia dodacia doba je predávajúci povinný zaslať kupujúcemu objednaný tovar do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy.
 4. Spolu s tovarom predávajúci zašle kupujúcemu daňový doklad – faktúru.
 5. Miestom plnenia je miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho momentom zaplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.

Článok VI.

Storno kúpnej zmluvy

 1. Stornovať objednaný tovar alebo službu má kupujúci právo do 24 hodín od vzniku kúpnej zmluvy bez storno poplatku.
 2. Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade nedodania tovaru z dôvodu vyššej moci, z dôvodu ukončenia jeho výroby alebo vypredania, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia nie je schopný tovar dodať v lehote 30 dní alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci o tejto skutočnosti informuje kupujúceho a ponúkne mu možnosť dodania podobného tovaru. V prípade, že kupujúci odmietne možnosť dodania podobného tovaru a odstúpi od objednávky, predávajúci vráti kupujúcemu prípadnú úhradu za tovar v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

 

Článok VII.

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru.
 2. Ak chce spotrebiteľ toto toto právo využiť, musí písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný zaslať (nie však na dobierku) alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje v originálnom a neporušenom obale spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci použiť formulár pre vrátenie tovaru (odstúpenie od zmluvy), ktorý je dostupný na stránke www.golf4u.sk. Tovar zaslaný na dobierku nebude prevzatý.
 3. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ. Predávajúci vráti zaplatené plnenie za tovar do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, prípadne doručenia tovaru (čo nastane neskôr).
 4. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.. Týka sa to hlavne predaja tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

 

Článok VIII.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
  • - prevziať objednaný tovar,
  • - zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu,
  • - prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 3. Predávajúci je povinný:
  • - dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
  • - spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar alebo návod na obsluhu.

 

Článok IX.

Ochrana osobných údajov

 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytne osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.
 3. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa.
 4. Poskytnuté osobné údaje sú spracúvané za účelom korektného vybavenia objednávky.
 5. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov pri registrácii v e-shope na marketingové účely formou zaškrtnutia voľby „Mám záujem o zasielanie aktuálnych noviniek, zliav a cenových akcií” súhlasil so zasielaním predovšetkým e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek písomne odvolať.

 

Článok X.

Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Pred odoslaním objednávky kupujúci v objednávkovom formulári potvrdí súhlas s obchodnými podmienkami, čím súhlasí so všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami.
 4. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 6. novembra 2016.