nakupny kosik

Nákupný košík

0 produktov - € 0
Doprava ZDARMA od € 99
facebook twitter skype

Vybavovanie reklamácií

REKLAMÁCIA TOVARU

Pri uplatňovaní reklamácie dodržte tento postup:

1. Tovar zabaľte do originálneho obalu, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

2. Vytlačte a vyplňte "Reklamačný formulár", ktorý je možné stiahnuť si tu: REKLAMAČNÝ FORMULÁR

3. Tovar zašlite spolu s Reklamačným formulárom a kópiou dokladu o kúpe (faktúry) v záručnej lehote 24 mesiacov od doručenia zásielky.

4. Zásielku odošlite ako doporučenú zásielku na adresu: JOBIZ s.r.o., Ostrov 403, 922 01  Ostrov.

 

Za prípadné straty zásielok spôsobené Slovenskou poštou neručíme. Náklady na prepravu tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Poštovné a iné poplatky nevraciame.

 

Reklamačné podmienky internetového obchodu (e-shopu) www.golf4u.sk

neoddeliteľná súčasť všeobecných obchodných podmienok

 

 1. Reklamovať je možné iba taký tovar, ktorý bol zakúpený u predávajúceho a ktorý je vlastníctvom kupujúceho. Ak vlastnícke právo ešte neprešlo z predávajúceho na kupujúceho, prdávajúci môže reklamáciu vybaviť až po úplnej úhrade v zmysle § 151a a nasl. Občianskeho zákonníka.
 2. Ak kupujúci je spotrebiteľ (fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania), na tovar sa poskytuje záruka v trvaní 24 mesiacov, ak nie je pri tovare uvedené inak a postupuje sa v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Ak kupujúci nie je spotrebiteľom, postupuje sa v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka a záručná doba je 1 rok. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru od prepravnej spoločnosti alebo priamo od predávajúceho ak si tovar preberá kupujúci osobne v deň jeho prevzatia.
 3. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na vady spôsobené:
  1. mechanickým poškodením výrobku spôsobeným kupujúcim,
  2. nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, jeho používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi,
  3. zanedbaním starostlivosti a údržby o tovar,
  4. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním,
  5. na tovar alebo časť tovaru resp. chybu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena a o ktorej kupujúci vedel v čase vykonania objednávky. 
 4. Zodpovednosť za vady sa nevťahuje na bežné opotrebenie tovaru (alebo jeho časti) spôsobené používaním tovaru.
 5. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
 6. Reklamovaný tovar je potrebné zaslať doporučenou poštou (nie na dobierku) na adresu JOBIZ s.r.o., Ostrov 403, 922 01  Ostrov, alebo osobne doniesť na kontaktnú adresu. K tovaru je potrebné pripojiť kópiu dokladu o kúpe (faktúru) a vyplnený reklamačný formulár dostupný na stránke www.golf4u.sk.
 7. Predávajúci potvrdí prijatie reklamácie kupujúcemu e-mailom. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň jej doručenia predávajúcemu.
 8. Pri doručení tovaru kuriérskou spoločnosťou je potrebné zo strany kupujúceho skontrolovať nepoškodenie tovaru, resp. neporušenosť obalu pri preberaní tovaru. Prevzatím tovaru od kuriéra kupujúci prehlasuje, že obal je nepoškodený. Prípadné poškodenie obalu nahláste ihneď kuriérovi a spíšte s ním záznam o poškodení zásielky, prípadne zásielku nepreberajte.
 9. Kupujúci má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť kupujúceho odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má kupujúci. Okrem ARS má kupujúci právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
 10. Tieto reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou všeobecných obchodných podmienok.
 11. Kontaktná osoba na strane predávajúceho je Jozef Šimo, tel.: +421905641409.